Säkerhetsdatablad - allt du behöver veta

EcoOnline Blogg

Allt du behöver i form av säkerhetsdatablad från dina leverantörer, kunskap och tips.

 

I denna sökfunktion kan du hitta ett urval av alla de säkerhetsdatablad som finns i EcoOnlines databas.

Sök säkerhetsdatablad

Få tillgång till alla säkerhetsdatablad

Få tillgång till Nordens största databas av säkerhetsdatablad och få tillgång till fler funktioner med Chemical Manager. 

Tillgång till alla säkerhetsdatablad

 

Mer om säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad är ett lagstadgat dokument som ska innehålla information om egenskaper och rekommenderad skyddsutrustning vid användning av en kemikalie.

Säkerhetsdatabladet ska ge de som arbetar med, eller i närheten av kemikalier, information så att de kan skydda sig mot hälsoskador.

De som tillverkar, importerar eller distribuerar kemikalier är skyldiga att lämna säkerhetsdatablad vid första leveransen och varje gång det sker en ändring som innebär att informationen måste uppdateras.

Dessutom fungerar säkerhetsdatabladen som ett viktigt hjälpmedel i arbetet med:

 • Identifiera vilka kemikalier som används
 • Riskbedömning av kemikalierna
 • Identifiera nödvändiga skyddsåtgärder

 

Mer om Chemical Manager

 

Krav på säkerhetsdatablad

Det finns krav för både format och innehåll i ett säkerhetsdatablad. Det måste bland annat framgå tydligt när säkerhetsdatabladet har upprättats och vem som är ansvarig för utarbetandet av säkerhetdatabladet.

Ett säkerhetsdatablad ska innehålla 16 avsnitt. Det är lätt att inse att det kan ta lång tid att hitta den information du söker. Vi har sammanställt de 7 viktigaste avsnitten i en guide som du kan ladda ner här.

Den som tillverkar, importerar eller säljer kemikalier är skyldig att bifoga ett säkerhetsdatablad vid första leveransen. Leverantören ska uppdatera säkerhetsdatabladen så snart ny information finns tillgänglig, till exempel ny riskinformation, när ett godkännande har beviljats eller vägrats eller om en begränsning har införts.

7 viktiga punkter i säkerhetsdatabladet

 

Digital lösning för säkerhetsdatablad

Med Chemical Manager kan du enkelt samla alla säkerhetsdatablad på alla kemikalier och andra kemiska riskkällor i din verksamhet.

SE - säkerhetsdatablad

 

EcoOnline erbjuder Nordens största digitala lösning för säkerhetsdatablad. I vår databas kan du söka och hitta hundratusentals uppdaterade säkerhetsdatablad.

Vi hjälper fler än 6000 företag att få kemikalierna i ordning och uppfylla reglerna. Tillsammans kan vi hitta lösningar som garanterat ger dig och dina kollegor en enklare och säkrare vardag.

Ta kontakt redan idag

 

Ansvar

För dig med arbetsgivaransvar

Arbetsgivaren ska se till att säkerhetsdatablad för farliga ämnen/blandningar och farligt biologiskt material som används i verksamheten. Arbetsgivaren är skyldig att skapa en kemikalieförteckning där alla säkerhetsdatablad finns samlade. Anställda bör utbildas i hur de använder kemikalieförteckningen så att de lätt kan hitta viktig information som finns där. Dessutom måste det tydligt anges vem som ska:

 • Vara ansvarig för att kontrollera säkerhetsdatablad för nya kemikalier som köps in
 • Se till att säkerhetsdatabladen är uppdaterade
 • Efterfråga information som saknas från tillverkaren / importören / leverantören om säkerhetsdatabladen är bristfällig

 

För dig med leverantörsansvar

Läs mer om hur publiceringslösningen Publisher kopplar samman dig och dina kunder så att du enkelt kan publicera, uppdatera och distribuera dina säkerhetsdatablad direkt till dina kunders kemikalieförteckning. I en gemensam databas kopplas hela leverantörskedjan ihop, vilket gör det enkelt att publicera, uppdatera och tillhandahålla lagstadgad kemisk dokumentation.

GUIDE: Ansvar enligt Arbetsmiljöverket och Miljöbalken

 

Detta innehåller ett säkerhetsdatablad

Krav för format och innehåll på ett säkerhetsdatablad ges den europeiska kemikalielagstiftningen REACH.

Säkerhetsdatabladet måste innehålla 16 obligatoriska avsnitt på svenska.

 1. Namnet på ämnen/blandningen och bolaget/företaget
 2. Farliga egenskaper
 3. Sammansättning/information om beståndsdelar
 4. Åtgärder vid första hjälpen
 5. Brandbekämpningsåtgärder
 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 7. Hantering och lagring
 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
 10. Stabilitet och reaktivitet
 11. Toxikologisk information
 12. Ekologisk information
 13. Avfallshantering
 14. Transportinformation
 15. Gällande föreskrifter
 16. Annan information

I varje avsnitt finns mycket information. För att enklare hitta det du söker kan du ta hjälp av vår guide:
7 viktiga punkter i säkerhetsdatabladet

 

Lär dig mer om kemikaliehantering och kemikaliedokumentation 

 

Mer tips och tricks

 

Publicerat
24. February 2020