EcoOnline SE Blog

EcoOnline Blogg

Brandman

Män, yrke och cancer

Utsatta yrken Personer som arbetar inom bygg, anläggning, betong, cement och isolering har en ökad risk för att få cancer jämfört med den övriga befolkningen. Andra yrken som också har en förhöjd...

Läs mer
Exponeringsregister labb

Så blir kemikalier klassade som cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska

Om du har arbetat mycket med kemikalielagstiftningen, så har du säkert märkt att EU-lagstiftningen har gjort det svårare och svårare att fortsätta hanteringen av ämnen som är klassade som...

Läs mer
Kemikaliesäkerhet

Kemikaliesäkerhet berör alla – se till att ditt företag arbetar med rätt verktyg

Kemikalie- och arbetssäkerhetslagarna ålägger aktörerna en rad skyldigheter att skydda människor och miljö mot farliga kemikalier. Ett exempel är kravet på att skydda arbetstagarnas hälsa som...

Läs mer
Säkerställa

Säkerställ arbetstagarnas engagemang i hälsa och säkerhet

Att etablera en arbetsmiljö med hög medvetenhet om hälso- och säkerhetsfrågor är en stor utmaning för de flesta organisationer. Trots det har många företag världen över lyckats utveckla...

Läs mer
Tillbudsrapportering

Tillbudsrapportering: Ett nytt förhållningssätt till en känd utmaning

Av: Adel Lawson, expertförfattare inom hälsa och säkerhet, EcoOnline, Irland

Läs mer
Riskbedömning-1

Riskbedömning av kemikalier - detta bör du veta

Vad är en riskbedömning? Krav på kartläggning av risker på arbetsplatsen finns i Arbetsmiljölagen. Enligt Arbetsmiljöverket definieras riskmedömningen som: "Sannolikheten för att ohälsa eller...

Läs mer
7 viktiga punkter

7 viktiga punkter i säkerhetsdatabladet

Ett säkerhetsdatablad är ett lagstadgat dokument som ska innehålla information om egenskaper och rekommenderad skyddsutrustning vid användning av en kemikalie. Säkerhetsdatabladet ska ge de som...

Läs mer
Få ordning

Få ordning på kemikalierna

Få ordning Kemikalier är en del av vardagen på många arbetsplatser. Eftersom kemikalier kan ha  allvarliga konsekvenser för hälsa och miljö krävs kunskap och bra rutiner för hur de ska användas på...

Läs mer