CLP-poster

 

Sedan 2012 har CLP lagt fram riktlinjer för klassificering, märkning och förpackning av kemikalier. Efter 1 juni 2017 måste alla säkerhetsdatablad och farosymboler uppdateras enligt CLPs kemiska föreskrifter. Ladda ner vår CLP-poster och ge dina anställda en överblick över farorna.

Ladda ner vår CLP-poster och ge dina anställda en överblick över faropiktogrammen

 

Ladda ner guide