edelfarm

Så tjänar ledningen på att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

EcoOnline Blogg

Det är inte chockerande nyheter att dålig eller obefintlig praxis kring hälsa och säkerhet på arbetsplatsen kostar företag pengar. Visste du att det enligt studier finns en avkastning på 2,2 kr för varje krona som investeras i hälsa och säkerhet på arbetsplatsen?

Studien initierades av International Social Security Association (ISSA) och inkluderade 337 intervjuade företag som representerade 19 länder.[1]

Att skapa en säker arbetsmiljö fri från faror bidrar inte bara till bättre mentalt och fysiskt välbefinnande och högre produktivitet hos de anställda. Företag med högre säkerhets- och hälsostandarder är mer konkurrenskraftiga och hållbara.

Arbetsrättigheter är mänskliga rättigheter 

Visste du att en säker arbetsmiljö betraktas som en mänsklig rättighet?[2] Att tillhandahålla anständiga arbetsvillkor hör också till ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling[3]. Som chef innebär detta att du har ett enormt ansvar som går utöver de dagliga arbetsuppgifterna, där budgetar och resultat ofta får mest uppmärksamhet. Detta är inte en artikel som syftar till att tillrättavisa, men det råder ingen tvekan om att dålig arbetssäkerhet och hälsa kostar pengar. Genom att läsa den här artikeln vill vi skapa lite reflektion och förhoppningsvis ge dig ett nytt perspektiv på hur ditt företag kan förvandla de överväldigande och tidskrävande HMS-uppgifterna till vinst. Vi är övertygade om och väl stött av ett stort antal rapporter och forskning, att genom att investera i bra ledning av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen förbättrar du prestationer och lönsamhet.

“Bra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är bra för företag”

Med insikt i att identifiera kostnaderna tror vi att det kommer att bli enklare för en ledningsgrupp att öka medvetenheten om storleken på problemet. Vårt mål är att hjälpa dig att fastställa prioriteringar och att bidra till en mer effektiv fördelning av resurser för hälsa och miljö på arbetsplatsen. För att fastställa några skäl till varför du bör bry dig, låt oss börja med den senaste rapporten från The European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA): "Värdet på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och de sociala kostnaderna för arbetsrelaterade skador och sjukdomar"[4]. Istället för att du måste läsa alla 116 sidorna, beskriver vi de viktigaste slutsatserna:

 • Cirka 2,4 miljoner olyckor som inte var dödliga krävde minst fyra dagars frånvaro från arbetet
 • 3,182 dödsolyckor rapporterades i EU:s medlemsstater
 • 7,9% av arbetskraften led av arbetssjukdomar, varav 36% ledde till frånvaro från arbetet i minst 4 dagar
 • 3,3% av den europeiska BNP används för att hantera arbetsrelaterade skador och sjukdomar
 • 476 miljarder Euro är kostnaden för samhället av arbetsrelaterade skador och sjukdomar

 

Ladda ner Riskbedömning i 5 steg

 

Identifiera skälen till kostnaderna

Arbetsskador, sjukdomar och dödsfall har flera höga ekonomiska kostnader för arbetsgivarna eftersom ledningen har det slutliga ansvaret. Vissa kostnader är uppenbara så som förlust av kvalificerad personal och frånvaro. Andra negativa effekter och kostnader kanske inte är lika lätt att uppskatta. Ett exempel är sjuknärvaro, där de anställda går till jobbet trots sjukdom, vilket ökar sannolikheten för misstag.

Fler exempel på direkta, indirekta och immateriella kostnader för arbetsskador, sjukdomar och dödsfall är:

 • Kostnader för sjukvården
 • Produktivitet och produktionsförluster
 • Kostnader för anpassning av arbetsgivaren
 • Andra arbetare som arbetar övertid
 • Anställa tillfälligt anställda
 • Rekrytera och utbilda en ersättare
 • Försäkringspremier
 • Administrativa kostnader

Fördelar med en bra arbetsledning av arbetssäkerhet och hälsa


När vi ser på det som identifierats ovan är det tydligt att en hälsosam och säker arbetsmiljö är en viktig bidragsgivare till arbetskraftsproduktiviteten och att det främjar ekonomisk tillväxt. Att investera i arbetssäkerhet och hälsa ökar företagens konkurrenskraft och produktivitet genom att sänka kostnaderna till följd av olycksfall i arbetet och arbetsrelaterade hälsoproblem. Att investera i arbetssäkerheten ökar också arbetarnas motivation. En bra strategi initierad och genomförd av ledningen leder till många fördelar, till exempel:[5]

 • Förbättrad produktivitet genom mindre sjukfrånvaro
 • Minskade kostnaderna för sjukvård
 • Behålla äldre arbetstagare i arbete
 • Stimulera effektivare arbetsmetoder och tekniker
 • Minska antalet personer som måste minska sina arbetstimmar för att ta hand om en familjemedlem

Arbeta förebyggande och möt de risker som kan dyka upp


Europeiska arbetsplatser utvecklas ständigt under påverkan av förändringar inom det ekonomiska och sociala. Traditionellt är muskuloskeletala skador bl.a. skelett, muskler och leder det vanligaste arbetsrelaterade problemet i Europa. Nästan 24% av arbetarna i EU rapporterar att de lider av ryggvärk och 22% klagar över muskelsmärta.[6] Även farliga ämnen och kemikalier är ett stort problem för hälsa och säkerhet på många arbetsplatser i Europa. Eftersom nästan ingen bransch är helt fri från farliga ämnen används de oftare än de flesta inser:

 • Nästan 40% av företagen rapporterar att kemiska eller biologiska ämnen i form av vätskor, ångor eller damm förekommer på arbetsplatsen[7]
 • 18% av arbetarna uppger att de exponeras för kemikalier på arbetsplatsen[8]

2014 genomfördes en europeisk undersökning av företag om nya risker som kan dyka upp (ESENER-2)[9]. Totalt undersöktes 49,320 anläggningar, över alla branscher som hade minst fem personer, i 36 länder. Undersökningen återspeglar den fortsatta tillväxten i tjänstesektorn och introducerar nya riskfaktorer som att hantera svåra kunder, elever eller patienter (58%).

Det vi på EcoOnline tycker är mest intressant i denna undersökning är att psykosociala riskfaktorer uppfattas som mer utmanande än andra, nästan 20% av verksamheterna rapporterar att de måste hantera svåra kunder eller upplever tidspress.

Hanterar ni dessa risker idag?

Säkerhet på jobbet är den dolda möjligheten!


Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är på väg in i rampljuset, eftersom lagkrav, miljöhänsyn och produktionsstandarder som ISO-certifiering alla tar fäste. Att införa FN:s globala mål för hållbar utveckling innebär ett växande behov av att hantera hälso- och miljöansvar på arbetsplatsen bland annat genom att arbeta förebyggande över hela verksamheten. Säkerhet och hälsa på jobbet kan vara nyckeln till en hållbar utveckling. Investeringar i detta på arbetsplatsen är viktiga både för samhället och företaget. Det ger även en konkurrensfördel. I kommunikation med hundratals kunder dagligen ser vi det nu finns ett nytt sätt att tänka kring utförandet av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Från ett traditionellt hierarkiskt tankesätt, som arbetar med flera system, ofta manuellt och besvärligt. Nu tar personal inom HMS (hälsa, miljö och säkerhet) nytta av innovativa och digitala system.

Ny teknik har gjort det möjligt för oss att utveckla lösningar som är 100% skräddarsydda för varje unikt behov. Att introducera Safety Manager på marknaden har varit banbrytande på det sätt företag kan planera, agera och utvärdera i tillsammans med de anställda. Genom ett centraliserat och anpassat system kan säkerhetshantering göras förebyggande och beslut fattas baserat på information i realtid.

Arbetstagarnas engagemang

 

En studie av 1,8 miljoner anställda i 230 organisationer, över 49 branscher och i 73 länder, visar tydligt att medarbetarnas engagemang starkt relaterar till viktiga organisatoriska resultat i alla ekonomiska klimat. Även under svåra ekonomiska tider är medarbetarnas engagemang en viktig konkurrensseparator för organisationer.[10]

Om pengar inte övertygar dig bör hänsyn för lagstiftning göra det


Arbetssäkerhet och hälsa regleras av ett av de mest omfattande och komplexa lagar som företag måste följa. När riskerna i arbetet förändras med ny teknik och nya arbetsmiljöer är lagstiftningen i ständig förändring. Håller du dig uppdaterad?

Vi förstår att det kan enkelt att ta genvägar för att undvika besväret som ofta är förknippat med att hantera HMS-uppgifterna. Dock ligger ansvaret på dig som chef att se till att ni följer lagen. Det spelar ingen roll om du hanterar ett litet, lokalt företag eller ett stort internationellt företag. Om en olycka inträffar är det ditt ansvar.

Riskerna på en arbetsplats skiljer sig på alla arbetsplatser, från traditionell hög risk att använda maskiner eller arbeta i höjder, till nya risker som stress, mobbning och trakasserier (psykosociala risker). 

Även om det finns få eller många risker på din arbetsplats kan frånvaron av HMS-hantering få allvarliga konsekvenser. Antingen för ditt varumärkes rykte, företagets ekonomiska välbefinnande och viktigast av allt, dina kollegas hälsa.

Vågar du ta riskerna med att inte ta ansvar?


Så kan ni förbättra HMS på ett kostnadseffektivt sätt


EcoOnline har de verktyg som ger dig kontroll och hjälper dig att hantera HMS-uppgifterna effektivt och enligt lagstiftningen. Med Safety Manager är det lättare att bygga en stark intern säkerhetskultur. Varje uppgift, från rapportering och utredning av händelser, riskbedömningar och säkerhetsrevisioner byggs i syfte att vara anpassningsbara och intuitiva.

En av de viktigaste drivkrafterna för att bli mer kostnadseffektiv är att minimera risker. I Safety Manager får du tillgång till kritisk säkerhetsinformation omedelbart som hjälper dig att få en översikt över den risk som dina anställda utsätts för. Detta gör det möjligt för dig att minska dessa risker och därmed spara tid som spenderas på dokumentation och kostnader på grund av sjukfrånvaro och produktionsstopp.

Det gör det lättare att få en fullständig överblick över alla uppgifter de olika anställda ansvarar för och statusen på uppgifterna. Om du behöver hjälp finns vårt supportteam redo att hjälpa dig kostnadsfritt. Sluta att använda ekonomin som en ursäkt för att inte investera i det mest omfattande och skräddarsydda HMS-systemet på marknaden och skapa en säker arbetsmiljö för kollegor. Det är lätt att få kontroll när du har rätt verktyg.

Låt oss ta en titt på hur du kan dra nytta av att investera i ett HMS-verktyg.

Ett exempel från företag som har investerat i att förbättra HMS

 

edelfarm

Edelfarm - Salten Aqua producerar och säljer högkvalitativ lax från lokala orter i Skjerstadfjorden i Norge. Med bara tio anställda är de ett litet företag men de äger också andelar i andra företag som Salten Smolt och Salten Aqua.

Som i alla vattenbruksföretag måste Edelfarm följa strikta regler när det gäller miljöcertifikat och andra certifieringar. Därför ställde de höga krav när de valde ett verktyg för hälsa-, miljö- och säkerhet.

Efter att ha testat flera leverantörer av HMS-tjänster var de inte nöjda med användargränssnittet och tyckte att det var svårt att navigera. Det var tills de upptäckte Safety Manager, som de tyckte lätt att använda och samtidigt omfattande.

För Edelfarm var det också viktigt att välja en leverantör med en lång historia och en beprövad expertis inom säkerhetshantering. De ville även kunna samla alla HMS-uppgifter på ett ställe, snarare än att ha många olika system och papper runt omkring.

New call-to-action

 

[1] https://www.issa.int/en/details?uuid=f070f204-5fbd-4017-8afb-e07d98ba53ba 

[2] https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

[3] https://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/ 

[4] https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/value-occupational-safety-and-health-and-societal-costs-work/view 

[5] https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business 

[6] https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/factsheets/71/Factsheet_71_-_Introduction_to_work-related_musculoskeletal_disorders.pdf) 

[7]https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyg6W6kdnlAhUgxcQBHY2qCmcQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fosha.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FHWC-2018-19-EN_Campaign%2520guide.pdf&usg=AOvVaw0BYKJPX1toloIvRosg-8At 

[8] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyg6W6kdnlAhUgxcQBHY2qCmcQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fosha.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FHWC-2018-19-EN_Campaign%2520guide.pdf&usg=AOvVaw0BYKJPX1toloIvRosg-8At 

[9] https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF 

[10] hr.uci.edu › partnership › survey › pdf › 03-Gallup-Q12-Research 

Publicerat
14. January 2020