Så uppfyller du REACH-kraven för kemikaliesäkerhet och riskbedömning

EcoOnline Blogg

Producerar, importerar eller använder ditt företag kemikalier eller kemiska produkter? Om svaret är ja, har ditt företag sannolikt skyldigheter enligt EU:s REACH-lagstiftning som måste uppfyllas.

Inte säker på vilka de är?

Oroa dig inte, i den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om den europeiska REACH-lagstiftningen och hur du ser till att du följer den!

Om du är en tillverkare av kemikalier eller importerar kemikalier till Europa, då kommer du att vara intresserad i registreringen av ämnen.

Om du är en användare i ett efterföljande led, som i att du köper kemikalier från en leverantör och använder dessa, då kommer du att vara mest intresserad av dina skyldigheter när det gäller användningsbegränsningar och din kommunikation i leveranskedjan.

Vad är REACH?
REACH är en förordning som infördes av Europeiska unionen 2007 för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från de risker som kemikalier kan medföra. Det står för Registrering, Evaluation (utvärdering), Authorisation (godkännande) och Restriction of CHemicals (begränsning av kemikalier). Det infördes av European Chemicals Agency (ECHA) och genomförs stegvis under 15 år.

Under många år tillverkades många kemikalier i stora mängder och såldes på marknaden i Europa. Men för många av kemikalierna var informationen om de risker som de utgjorde för människors hälsa och miljön otillräcklig.

REACH-förordningen infördes som ett sätt att samla in användbar information om alla dessa kemiska ämnen på den europeiska marknaden. Målet var att samla in information om alla kemikalier som finns tillgängliga i EU i en databas för att minska risken för människornas hälsa och miljön.

REACH ändrar bevisbördan
Tidigare var det ofta upp till regeringarna att bevisa att ett ämne var farligt innan denna kunde regleras eller tas bort från marknaden. REACH ändrade denna bevisbörda. För att följa REACH är tillverkarna och importörerna nu de som måste inhämta kunskap om potentiellt farliga egenskaper hos ämnena och kommunicera hur de används på ett säkert sätt innan de kan säljas på den europeiska marknaden.

Det berör högst troligen ditt företag också
REACH gäller inte bara industrikemikalier utan även produkter som rengöringsprodukter, färger och kemikalier i artiklar som kläder, möbler och elektriska apparater.

Dessutom har REACH infört krav på effektivare kommunikation mellan leverantörer och användare av kemiska ämnen. Tillverkarna och importörerna av ämnen är skyldiga att kommunicera faror och säker användning av produkter till användaren av kemikalierna, och användarna får endast använda kemikalierna på de sätt som tillverkarna och importörerna har bedömt som säkra. Detta innebär att ditt företag högst troligen berörs av REACH.
LÄS MER OM RISKBEDÖMNING  
Processen för REACH
Namnet på REACH-lagstiftningen är en akronym som beskriver processen med registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier:

Registrering
Om du tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder som överstiger 1 ton per år, måste du registrera ämnena hos EU:s kemikaliemyndighet.

Detta gäller även ämnen som ingår i en blandning, och i vissa fall även ämnen i varor. Du måste tillhandahålla information om ämnets miljö- och hälsorisker och riskerna med att använda det.

Tidsfristen för att registrera en befintlig tillverkad eller importerad kemikalie på marknaden i mängder som överstiger 1 ton per år var den 1 juni 2018.

”Inga data – ingen marknad”
Grundsatsen ”Inga data – ingen marknad” är central för REACH och innebär att en tillverkare eller importör av ämnen inte får sälja kemikalien på den europeiska marknaden om du inte slutför denna registrering och för informationen vidare nedströms i leveranskedjan.

Det handlar inte bara om att följa lagen
Det är viktigt att komma ihåg att tillverkning och användning av kemikalier omfattas av ett samhällsansvar. Registreringen och begränsningen av ämnen har till syfte att minska de yrkesmässiga, allmänna hälso- och miljöeffekterna av att använda kemikalier inom EU. Din registrering kan i slutändan gynna ditt företag eftersom det säkerställer transparens och därmed säker användning för dina kunder.

Utvärdering
Ett av de viktigaste målen med REACH är att begränsa användningen av de farligaste ämnena över tid. Dessa är kända som ämnen som ger anledning till särskild oro.

Vad är SVHC-ämnen?
Alla EU-medlemsstater och ECHA kan föreslå att ett ämne identifieras som ett ämne som är särskilt farligt (SVHC) i REACH. SVHC-ämnen är mestadels cancerframkallande, mutagena eller giftiga för reproduktion (CMR) eller persidenta, bioackumulerande och toxiska (PBT och vPvB). ECHA använder uppgifterna från registreringen för att bedöma riskerna med ämnena. Om ECHA bedömer att ett ämne ger anledning till särskild oro (SVHC) och ingen motsätter sig detta, läggs det till på kandidatförteckningen. Ämnen på kandidatförteckningen är kandidater för att hamna på tillståndsförteckningen.

Godkännande
En gång per år bedömer ECHA om några av ämnen från kandidatförteckningen ska hamna på tillståndsförteckningen.

Detta är en mycket restriktiv aspekt av REACH eftersom företag som vill använda eller sälja ett ämne på listan måste skicka in en ansökan och få ett godkännande från ECHA innan de lagligt kan använda ämnet. När du ansöker om att få använda ett ämne i denna förteckning måste du kunna motivera varför inga alternativa, säkra kemikalier kan göra jobbet och varför det är nödvändigt med det aktuella ämnet.

Ämnen prioriteras för tillståndsförteckningen om de är långlivade, bioackumulerande eller giftiga (PBT), om de används i stor utsträckning och därmed har potential att påverka många människor eller stora delar av miljön och om de används i stora volymer.

Begränsning
Alla EU-medlemsstater och ECHA kan också föreslå att användningen av ett ämne begränsas om de misstänker att det är mycket farligt. På ECHA:s förteckning över ämnen som begränsas enligt REACH kan du se vilka ämnen som begränsas för närvarande. Vissa ämnen är begränsade när det gäller sättet som du kan använda dem på. Du får till exempel inte inkludera ämnet i en aerosolprodukt över en viss mängd. Andra ämnen är helt förbjudna. Kontrollera om ämnen är reglerat innan du tillverkar eller importerar det till EU.

Så uppfyller du kraven som producent eller importör
Registrering
Om du producerar ett ämne i kvantiteter som överstiger 1 ton per år eller importerar det till EU/EES, måste du registrera detta hos ECHA. Registreringen kräver att du samlar in eller genererar information om ämnets kemiska egenskaper och använder denna information för att bedöma riskerna med att använda, transportera, lagra eller bortskaffa det och att rekommendera försiktighetsåtgärder som säkerställer säker hantering för användarna av ämnet. När du registrerar ett ämne måste du i allmänhet lämna denna viktiga information:

1. Allmän information om registranten (du)
2. Identifiering av ämnet
3. Information om ämnet tillverkning och ämnets användningsområde(n)
4. Klassificering och märkning av ämnet
5. Vägledning om säker användning
6. Exponeringsinformation för ämnen som registrerats i mängder mellan 1 och 10 ton.

 

Tillverkare och importörer är skyldiga att samla in fritt tillgänglig information om egenskaperna hos ämnet för registreringsändamål, alternativt bedriva ny forskning för att generera denna information. En viktig aspekt av REACH är fokuset på att dela befintlig information med andra tillverkare för att minimera onödiga djurförsök.

Du måste då samla denna information i en kemikaliesäkerhetsrapport som dokumenterar att riskerna med att producera och använda ämnet kan kontrolleras genom att särskilda försiktighetsåtgärder vidtas och därefter lämna in rapporten till ECHA.

Vissa ämnen, som en del av som används i läkemedel, är undantagna från kravet på registrering eftersom de regleras av annan lagstiftning.


Förteckningar
Kontrollera ämnena i kandidatförteckningen, tillståndsförteckningen och begränsningar (bilaga XVII) för att förvissa dig om att du följer lagen.
Kommunikation i leveranskedjan för tillverkare, importörer och leverantörer
En viktig del av att få REACH att fungera är att tillverkare och importörer av kemikalier kommunicerar information om kemiska risker nedströms i leveranskedjan när de säljer dessa kemikalier.

Säkerhetsdatablad
Om du är en tillverkare eller producent av farliga ämnen, måste du ta fram säkerhetsdatablad som informerar dina kunder om de kemiska egenskaperna och farorna riskerna med att använda, transportera och lagra ämnet eller blandningen och vilka försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att göra detta på ett säkert sätt.

Ett säkerhetsdatablad krävs för ett ämne eller en blandning om:

• det/den uppfyller kriterierna för klassificering som farligt enligt CLP
• det/den är långlivad, bioackumulerande och giftig (PBT) eller mycket långlivad och mycket bioackumulerande (vPvB)
• det/den finns med på kandidatlistan för eventuellt tillstånd enligt artikel 59 (1) i REACH av något annat skäl.

Säkerhetsdatablad krävs för ämnen och blandningar, men krävs inte för varor.

Exponeringsscenarier
Om du tillverkar eller importerar mer än 10 ton av ett ämne per år, måste du även ta fram exponeringsscenarier som en del av registreringen. Exponeringsscenarier är en lista över sätt som den kemiska produkten kan användas på ett säkert sätt. Du måste skicka exponeringsscenarierna till dina kunder tillsammans med leveransen av den kemiska produkten. Användare av produkten i nedströmsled får endast använda kemikalien på något av de sätt som beskrivs i exponeringsscenarierna.

LADDA NER VÅR GUIDE OM EXPONERINGSSCENARIO  

Uppdateringar av säkerhetsdatablad
Om ny information finns om ett ämnes kemiska egenskaper och risk, måste tillverkare och importörer skicka en reviderad version av säkerhetsdatabladet till kunder som köpt ämnet de senaste 12 månaderna.

Så följer du reglerna som nedströmsanvändare
Nedströmsanvändare har inte någon skyldighet att registrera kemiska ämnen, men de har andra skyldigheter i REACH. De ansvarar för att kemikalierna används på ett säkert sätt enligt beskrivningen från deras leverantörer och kommunicerar ny information uppåt i leveranskedjan.


Säkerhetsdatablad
För att uppfylla REACH när du använder kemikalier måste du använda dem på ett sätt som är säkert för dina anställda och för miljön. Detta gör du genom att se till att du har tillgång till de senaste säkerhetsdatabladen med information om riskerna som är förknippade med farliga kemikalier som du använder, lagrar eller transporterar. Baserat på informationen i säkerhetsdatabladen måste du vidta lämpliga åtgärder för att kontrollera de risker som ämnet utgör.
Exponeringsscenarier
Om säkerhetsdatabladet innehåller en uppsättning bifogade exponeringsscenarier, får du dessutom bara använda den kemiska produkten på det sätt som anges i exponeringsscenarierna. Om din användning inte finns beskriven i ett exponeringsscenario, innebär det att tillverkaren eller importören inte har inkluderat denna i sin riskbedömning och inte vet om det är säkert att använda ämnet på detta sätt.
Uppdateringar
Eftersom leverantörerna bara behöver skicka en reviderad version av säkerhetsbladet till dig som kund om du har köpt ämnet de senaste 12 månaderna, faller ansvaret för att ha den senaste informationen på dig som nedströmsanvändare om du har kemiska produkter som är äldre än ett år.
Kommunikation uppåt i leveranskedjan
Informationen ska inte bara flöda nedåt i leveranskedjan. Producenter och leverantörer kan själva ha begränsad kunskap om de faktiska användningsområdena för ämnena. Om en nedströmsanvändare därför upptäcker att exponeringsscenarierna inte är tillämpliga eller kommer på nya potentiella faror som inte beskrivs på säkerhetsdatabladet, måste denne kommunicera detta tillbaka till sina leverantörer och tillverkare så att de kan göra en riskbedömning av den nya användningen i ett exponeringsscenario.
Substitution
REACH arbetar för att begränsa användningen av allt fler farliga kemikalier. Om ditt företag använder en kemikalie som kan komma att begränsas i framtiden, är det klokt att börja leta efter alternativ så snart som möjligt, eftersom du annars kan hamna i en situation där du måste sluta använda en kemikalie som är avgörande för ditt arbete.

Du kan se vilka kemikalier som redan omfattas av begränsningar i tillståndsförteckningen och begränsningsförteckningen. För att kunna förutse vilka kemikalier som kan komma att begränsas, se kandidatförteckningen.

Få koll på din kemiska dokumentation
Vi hoppas att denna artikel har hjälpt dig att förstå REACH och vad du som företag behöver göra, oavsett om du är en tillverkare, importör eller nedströmsanvändare. EcoOnlines programvara Chemical Manager har skapats speciellt för att hjälpa företag som ditt att följa REACH-lagstiftningen. Vår databas med säkerhetsdatablad hjälper till att koppla tillverkare och importörer av kemikalier med nedströmsanvändare, vilket säkerställer att den juridiskt nödvändiga informationen sker automatiskt mellan dessa parter.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur ditt företag kan dra nytta av den digitala dokumentationen av kemikaliesäkerheten och kommunikationsfunktionerna i EcoOnlines Chemical Manager.

Publicerat
18. June 2020