Så ersätter du kemikalier

EcoOnline Blogg

Att arbeta med ersättning och utfasning av farliga kemikalier är ett kontinuerligt arbete och ett viktigt sådant. För att kunna genomföra processen på ett effektivt sätt är det bra att lära sig mer om substitution. Genom att använda sig av en steg för steg-metod för hur man ersätter dem blir det enklare att påbörja processen med att använda mindre farliga kemikalier på din arbetsplats. Efter att ha testat denna metod lär du dig vad som fungerar bäst för ditt företag och hur du skapar en rutin som du och dina kollegor kan använda. 

Exponeringsregister labb 2

Substitution är inte desamma som att ersätta en kemikalie med en annan. Processen för substitution kanske inte är densamma i alla situationer. Metoder som fungerar för ett företag eller en process kanske inte fungerar för ett annat företag.

En metod som man kan använda är att se på produktionsteknik och produktdesign. När man till exempel designar en stol kan man använda pluggar eller kila ihop delar för att montera stolen istället för att använda lim eller skruvar. Ofta måste du prova olika lösningar och alternativ innan du hittar det bästa. Områden att ta hänsyn till är bland annat: faror och exponering för kemikalierna, teknisk prestanda, ekonomiska aspekter, energi- och resursutanvändning, avfall och återvinning.

Nedan delar vi 5 steg som du kan följa. Dessa steg är metoder baserade på både ECHAS-modulen ”Hur ersätter man?”[1] och kemikalieinspektionens modul med 7 steg för att fasa ut kemikalier.[2]

 

1. Identifiera ämnet eller kemikalien som du vill utvärdera och ersätta eller fasa ut

 • Få överblick över alla ämnen/kemikalier på din arbetsplats. Ett sätt är att skapa ett kemikalieregister och göra en inventering av alla kemikalier på arbetsplatsen. Du kan välja att göra detta manuellt, men det blir enklare att få överblick om du använder en digital programvara för kemikaliehantering.
 • För att veta vilka ämnen kemikalien innehåller och hur farlig den är kan du enkelt använda säkerhetsdatabladet för att hitta denna information.
 • Prioritera ämnena för att se vilka kemikalier som du eventuellt kan ersätta. Du kan titta på de farligaste, kemikalier som kanske inte är nödvändiga och kemikalier med hamna på lagstiftningslistor med begränsningar eller där du behöver tillstånd för att använda ämnet/kemikalien.
 • Du kan använda regulatoriska listor som:
  • SIN-listan (Substitute is Now) består av farliga kemikalier som bör tas bort eftersom de är ett hot mot människors hälsa och miljön.[3]
  • Tillståndsförteckningen med ämnen du behöver tillstånd för att använda Lista (bilaga XIV i REACH-förordningen)[4]
  • Kandidatförteckningen med särskilt farliga ämnen som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön[5]
  • REACH bilaga XVII: REACH Lista över ämnen som omfattas av begränsningar 2019[6]
  • PRIO, arbetar mot en hållbar utveckling för ”En giftfri miljö”. Denna lista är framtagen för svensk lagstiftning men rekommenderas även av ECHA för användning i ersättningsprocessen.[7]
 • Fråga dig själv: Vilken funktion har kemikalien som ska bytas ut?

 

2. Identifiera möjliga alternativ

Nu är det dags att leta efter alternativ. Fråga dig själv:

 • Hur skulle du ha löst problemet till att börja med om vi inte hade den här kemikalien? Behöver du till exempel ge dina kunder ett utskrivet kvitto, som kan innehålla farliga bläckutvecklare, eller skulle ett elektroniskt kvitto kunna vara ett lämpligt alternativ?

 

3. Utvärdera, jämför och välj alternativ

 • Om du behöver använda en kemikalie, vilka andra alternativ kan du välja mellan? Det finns digitala substitutionsverktyg som du kan lägga till i din digitala kemikalieförteckning för att hitta och utvärdera andra kemikalier.
 • På vilket sätt kan människor eller miljön exponeras för den alternativa produkten eller avfallsprodukterna under tillverkningen, användningen, bortskaffandet eller vid återvinningen?
 • Hur påverkar den alternativa metoden eller ämnet kvaliteten och funktionen?

I ersättningsprocessen prioriterar du vilka element som ska bedömas först och hur detaljerat. När du tittar på olika kemikalier ska du alltid utvärdera riskerna, hur farlig kemikalien är och hur människor och miljön kommer att exponeras.

Du kan använda PRIO och SIN-listan även i detta steg. Titta även på livscykelperspektivet både för nya produktdesigner utan kemikalier och jämför med riskerna med eventuella nya kemikalier som t.ex. gasutsläpp.

 

4. Testa, implementera och förbättra

Välj vilken ny kemikalie som du ska testa först. Bestäm hur testet ska utföras och hur lång testperioden ska vara. Titta på kostnaderna för de olika metoderna som du kommer att använda för att testa den nya lösningen.

När ditt pilottest har lyckats kan du börja implementera alternativet. Se till att du har en detaljerad plan för att implementera ersättningen.

Samla in feedback från alla som berörs direkt av bytet och gör nödvändiga förbättringar. Gör det enklare att utvärdera och förbättra på längre sikt genom att använda ett kemikaliehanteringssystem.

 

5. Informera dina kunder och underleverantörer

Dina kunder och leverantörer kan behöva informeras om de förändringar som du har gjort. Kanske vill du även publicera informationen på din webbplats för att få en fördel gentemot dina konkurrenter. Tänk på att dina kunder kan behöva tid för att informera sina kunder om dina ändringar.

Nu när du har gått igenom alla dessa steg och slutfört ersättningen kan du sammanfatta upplevelsen och skapa en rutin som ska användas som en grundläggande källa till stöd för kommande substitution av kemikalier som kan användas både av dig själv men också av dina kollegor.

 

Ladda ner guiden

 

[1] https://echa.europa.eu/sv/know-your-substances-and-needs-substitution

[2] https://www.kemi.se/en/prio-start/chemicals-in-practical-use/phase-out

[3] https://chemsec.org/business-tool/sin-list/

[4] https://www.chemsafetypro.com/Topics/EU/REACH_annex_xiv_REACH_authorization_list.html

I[5] https://echa.europa.eu/candidate-list-table

[6] https://www.chemsafetypro.com/Topics/EU/REACH_annex_xvii_REACH_restricted_substance_list.html

[7] https://www.kemi.se/en/prio-start

Publicerat
04. February 2020