Säkerställa

Säkerställ arbetstagarnas engagemang i hälsa och säkerhet

EcoOnline Blogg

Att etablera en arbetsmiljö med hög medvetenhet om hälso- och säkerhetsfrågor är en stor utmaning för de flesta organisationer. Trots det har många företag världen över lyckats utveckla säkerhetskulturer som fungerar fantastiskt väl och samtidigt har det resulterat i effektivare och mer produktiva arbetsenheter.Olika branscher

Att hålla säkerhetsstandarden på varaktigt hög nivå har kanske inneburit en ännu större utmaning. Många företag kämpar med hur man bäst värnar om de anställdas säkerhet i ett längre perspektiv. Med tanke på alla åsikter, riktlinjer och statistik som förekommer på detta område kan det vara svårt att avgöra vilka lösningar som är bäst för en given arbetsmiljö. I de flesta fall finns det heller inga allmängiltiga svar.

Forskning har visat att en taktik som fungerar vid utvecklingen av en säkerhetskultur är aktivt medarbetarengagemang. Engagerade medarbetare är individer med inställningen ”säkerhet är allas ansvar” och som fokuserar lika mycket på sitt eget arbete som företagets framgång. De engagerar sig på alla områden och är genuint intresserade av andras säkerhet på arbetsplatsen och räds inte extra besvär för att se till att saker och ting görs på rätt sätt. De för fram sina åsikter i säkerhetsfrågor och ger sina arbetskamrater förslag och feedback när så krävs.

Engagerad personal

Det här stämmer förstås inte in på alla anställda. Arbetstagare blir ofta oengagerade om de inte upplever att de uppskattas eller att deras förslag tas på allvar. Sådana förhållanden förhindrar långsiktiga framsteg och leder ofta till fler säkerhetsproblem på arbetsplatsen.

Detta väcker följande fråga: Hur kan vi förbättra processen att engagera vår arbetskraft i hälso- och säkerhetsfrågor? Följande fem punkter bör vara grundläggande överväganden för alla organisationer:

1. Ledningens engagemang

Begreppet säkerhetsledarskap används i många organisationer. Det är ett begrepp som vi ofta hör nämnas när en större arbetsplatsolycka har ägt rum. De skyldiga ska pekas ut och ”brist på säkerhetsledarskap” anses ofta vara en av de bakomliggande orsakerna till händelsen.

Bästa sättet att förbättra säkerhetsledarskapet Ledningens engagemangär att visa omsorg om alla anställda. Denna omsorg ska framför allt utgå från organisationens högsta ledning. Företagsledning och chefer måste demonstrera sitt engagemang genom att delta i säkerhetsmöten och regelbundna säkerhetsgenomgångar, ta del av säkerhetsobservationer på arbetsplatsen och visa att de alltid prioriterar hälsa och säkerhet högst.

2. Inrätta hälso- och säkerhetskommittéer i företaget

Kommittéer är ett utmärkt sätt att skapa ett engagemang för hälso- och säkerhetsfrågor inom en organisation.

Kommittén, som helst bör inrättas med minimal inblandning av företagets hälso- och säkerhetsansvariga, ger arbetstagarna möjlighet att identifiera en del säkerhetsproblem på deras arbetsplatser, fatta beslut i dessa frågor och formellt informera företagsledningen om lösningarna.

Förutom att ge de anställda en känsla av ägarskap och se till att deras åsikter tas på allvar kan detta forum även ge dem tillfälle att föreslå säkerhetsinitiativ är bäst lämpade för deras arbetsplats. Därigenom säkerställs att de budgeterade medlen för hälsa och säkerhet läggs på de områden där hälso- och säkerhetsproblemen är störst.

3. Gör ”säkerheten” personlig

Några av de företag som presterar bäst inom hälsa och säkerhet utvecklar ofta program för interna hälso- och säkerhetsutbildningar som integreras med deras initiativ för säkra beteenden. Dessa program ger medarbetarna grundläggande säkerhetskompetens som hjälper dem att arbeta säkert, men understryker även att olyckor kan påverka såväl medarbetaren som deras familjer och arbetskamrater. Programmen gör medarbetarna mer benägna att följa företagets säkerhetsbestämmelser och att hjälpa sina arbetskamrater att hantera risker på arbetsplatsen.

Dessa program, som ofta inleds med seminarier en kort tid efter att medarbetaren har anställts, fortsätter under hela anställningstiden på företaget genom att medarbetaren deltar i program för observation av beteenden samt fungerar som coach och mentor för yngre eller nyanställda personer. I många fall deltar de även i utbildningen av sina egna arbetsgrupper.

4. Belöna positivt beteende

Det är alltid viktigt att företaget har ett program för att erkänna medarbetarnas säkerhetsarbete. Företaget kan visa att de uppskattar anställda som bidrar till säkerheten utöver sina arbetsuppgifter genom ett formellt eller informellt erkännande eller beröm direkt på plats.

En sådan bekräftelse, vilken form den än har, fungerar som ett tydligt erkännande av deras hårda arbete och befäster dessa värden både hos dem själva och hos deras arbetskamrater. Detta bidrar till att alla i hela organisationen fortsätter använda rätt beteenden och att förbättra dem.

5. Övervaka programmen och följ upp resultaten

Organisationerna måste ha system som följer upp vad som fungerar och vad som inte fungerar. När de har bestämt vilken typ av initiativ eller beteenden som de vill förbättra måste de se till att prestationerna systematiskt följs upp och att förbättringar mäts.

Viktiga indikatorer för hälsa och säkerhet, som exempelvis antalet tillbud, antalet beteendeobservationer, eliminering av handlingar som leder till olycka eller obligatoriska hälso- och säkerhetsutbildningar, bör inrättas för att möjliggöra övervakning av ökningar, minskningar och kvalitet.

När ovannämnda riktlinjer har implementerats fullt ut har de potential att presentera en vändpunkt i uppbyggnaden av en starkare övergripande säkerhetskultur och en mer engagerad arbetskraft i alla företag. Man måste vara medveten om att det inte går att tvinga på ett team dessa åtgärder. Chefer och säkerhetsansvariga måste alltid ge sådana initiativ tid att mogna och ge medarbetarna möjlighet att komma med feedback och åsikter om processen.

Ju mer engagerade medarbetarna kan bli, desto bättre slutresultat kan vi förvänta oss.

Safety Manager - mobil

Läs mer om hur arbetsverktyget Safety Manager kan hjälpa er i att skapa en säkrare arbetsplats. 

MER INFORMATION OM SAFETY MANAGER >

Publicerat
11. October 2019