Kemikaliesäkerhet

Kemikaliesäkerhet berör alla – se till att ditt företag arbetar med rätt verktyg

EcoOnline Blogg

Kemikalie- och arbetssäkerhetslagarna ålägger aktörerna en rad skyldigheter att skydda människor och miljö mot farliga kemikalier. Ett exempel är kravet på att skydda arbetstagarnas hälsa som gäller för företag och andra organisationer, oavsett verksamhetens omfattning. Bristande förståelse för dessa krav från arbetsgivarnas sida befriar dem inte från ansvar eller plikten att följa lagstiftningen. Du bör söka lämpliga arbetsverktyg för att hantera kemikaliesäkerheten och säkerställa att du och dina anställda är medvetna om de faror som utgår från kemikalier på arbetsplatsen.

 

Hur kan företagets HMS-ansvarige hjälpa dig att genomföra organisationens riskbedömningar?

Att hålla sig informerad om lagstiftningen och implementera skyddsåtgärder kan innebära många svårigheter för små och medelstora företag. Orsaken kan vara otillräcklig kunskap eller bristande vilja, speciellt om kemikalier inte tillhör företagets kärnverksamhet. Det kan vara svårt för företagen att hitta anställda som känner till lagstiftningen och alla dess skyldigheter samt har förmåga att vidta åtgärder för hantering av kemikalierisker för att skydda anställda och miljön. Ibland är företagen inte ens medvetna om att farliga kemikalier används i företagets dagliga verksamhet. I sådana fall är det olycksförebyggande arbetet ofta dåligt.190306_Eco_Aar_6811

Genom att dela information om farliga kemikalier i försörjningskedjan och värna miljön och arbetstagarnas hälsa kan företaget säkra sin kontinuitet och lönsamhet. Enskilda arbetstagare kan framför allt i mindre företag ha en nyckelroll i flera delar av företagets verksamhet. Följden blir att kunskaperna koncentreras till en begränsad del av företagets personal. I sådana fall kan en olycka på arbetsplatsen eller en oförutsägbar frånvaro leda till störningar i produktionsprocesserna. En välutbildad och erfaren medarbetare kan vara dyr att ersätta om eller när detta blir nödvändigt.

Brist på respekt för skyldigheter samt hälso- och säkerhetsåtgärder kan utöver personskador även resultera i en försämring av företagets rykte och leda till böter, fängelse och driftavbrott. Ett företag som är känt för bristande ansvar och dåligt rykte kan dessutom få svårt att rekrytera bra medarbetare.

Damm

Digitala arbetsverktyg av hög kvalitet hjälper dig att uppfylla dina skyldigheter och skapa en säkerhetskultur

Det finns två viktiga typer av information som ditt företag behöver för att ge de anställda detaljerad information om kemikaliesäkerheten: säkerhetsdatablad och riskbedömningar. Ett säkerhetsdatablad är en grundläggande informationskälla om farliga kemikalier i försörjningskedjan. Det ger aktören möjlighet att lagenligt ange och bedöma riskerna i samband med användningen av en kemikalie och att utforma och implementera lämpliga riskhanteringsåtgärder.

Att uppdatera och analysera informationen i säkerhetsdatabladen i syfte att skapa riskbedömningar är i praktiken ett tidskrävande och ständigt pågående arbete.

I synnerhet mindre företag kan ta hjälp av EcoOnline för att få ett arbetsverktyg att göra sina riskbedömningar i och där säkerhetsdatabladen finns i databasen, är enkla att lägga till i sin digitala kemikalieförteckning samt uppdateras automatiskt.

Att ha en god hälso- och säkerhetskultur i verksamheten är mycket viktigt. För att arbetstagarna ska kunna arbeta på bästa möjliga sätt måste de få relevant information som är lätt att förstå. Arbetsverktyg som Chemical Manager för hantering av information om kemikalier är den bästa investeringen för företagets kontinuitet. Finns det förbättringspotential i din verksamhet?

MER INFORMATION OM CHEMICAL MANAGER >

Platser och produkt_Laptop och iphone

 

Publicerat
11. October 2019