Substitution av kemikalier ─ Hur tar man hänsyn till kemikalier som är farliga för miljön?

EcoOnline Blogg

Att successivt eliminera kemikalier som är skadliga för människors hälsa och miljön från marknaden, miljön och livsmedelskedjan är en väsentlig del i modern kemikalielagstiftning.

Ladda ner guiden: Så ersätter du kemikalier  

Substitutionsprincipen implementeras på olika sätt i hela EU, både på offentlig myndighetsnivå och på arbetsplatsnivå. Faktum är att REACH-förordningen (EC 1907/2006) definierar ett antal riskhanteringsåtgärder genom vilka myndigheter kan reglera tillgängligheten och användningen av ämnen på EU-nivå. Till exempel är en del av ämnesbegränsningarna baserade på miljöarbete som började på 1960-talet.

Kemikaliemarknaderna och råvarumarknaderna är dock globala och de ämnen som hamnar i naturen stannar inte vid nationella gränser. Miljögifter sprider sig via luft, vatten och organismer, inklusive människor och har globala effekter som kräver ett effektivt internationellt samarbete för att hantera dem. Exempelvis är långlivade organiska föroreningar (så kallade POP) och ozonnedbrytande ämnen begränsade av EU-förordningar som är baserade på internationella avtal.

Det globala samarbetet har också gett resultat. En global konvention kom under 1980-talet överens om åtgärder för att förhindra utsläpp av ämnen som bryter ner ozonskiktet bara två år efter upptäckten av ett ozonhål ovanför Antarktis. Länderna kom överens om att förbjuda användning av freon som användes till exempel i kylutrustning vilket stoppade utvecklingen med storskalig ozonnedbrytning.

Naturen är dock känslig för variation och att upprätthålla en positiv utveckling krävs kontinuerliga insatser. Freoner släpps ständigt ut i atmosfären från gamla byggnader och utrustning. 2013 började utsläppen oväntat öka igen och forskare tror att freonproduktionen har återupptagits i Sydostasien, vilket äventyrar återhämtningen av ozonskiktet.

Trots myndigheternas ambitiösa insatser har de lagstadgade metoderna också brister. Lagstiftningen behöver vara av hög kvalitet vara lättolkad. Omfattningen av REACH-förordningen är begränsad och besluten om begränsningar påverkas av kvaliteten på vetenskaplig information om ämnen.

Lagstiftningen om förebyggande av miljöskador orsakad av kemikalier är inte begränsad till lagstiftningen som nämns i denna artikel. Det är företagens ansvar att förstå sin påverkan på naturen och på ett meningsfullt sätt arbeta med cirkulär ekonomi, klimatsmart, följa lagstiftningen och byta ut farliga kemikalier som används i verksamheten. Genom att få en bra överblick över sina kemikalier kan verksamheter ta hänsyn till miljökonsekvenser och klimatpåverkan av alla kemikalier, inte bara de som klassificeras som miljöfarliga.

Substitutionsprincipen på arbetsplatsen - glöm inte de kemikalier som är skadliga för miljön

Skyldigheten att ersätta farliga kemikalier med mindre farliga kemikalier blir ofta uppmärksammad hos arbetsgivarna genom lagstiftning kring de anställdas säkerhet och hälsa. Substitutionsprincipen gäller dock alla aktiviteter relaterade till kemikalier, inklusive minskning av brand- och explosionsrisker och minskning av miljörisker och bördor. Enligt Miljöbalkens substitutionsprincip, 2 kap 4§, måste du överväga om de produkter du använder, som innehåller farliga kemikalier, kan ersättas med mindre farliga alternativ.

Lär dig mer om substitution här

Fördelar med substitution

 

Minska miljö- och hälsorisker

Självklart minskar den kemiska belastningen och riskerna för miljön och indirekt för människor genom att ersätta miljöskadliga kemikalier och välja mindre skadliga alternativ.

 

Arbeta med cirkulär ekonomi och bli en hållbart verksamhet

EU:s nya direktiv för cirkulär ekonomi och avfall (2018/851) syftar till att öka livscykeln för produkter, öka återvinningsgraden för material och minska avfallet. För att cirkulär ekonomi ska fungera krävs information om materialens sammansättning och potentiellt skadliga ämnen. Ramdirektivet om avfall tillhandahåller en  produktdatabas (så kallad SCIP-databas) som upprätthålls av ECHA, där artiklar som innehåller ämnen med mycket stor oro, så kallade SVHC-ämnen, måste anmälas av varuleverantör från och med 5/20/2021 .

SVHC-ämnen är också kandidater till Tillståndsförteckningen och leverantörer av kemikalier som innehåller SVHC-ämnen är skyldiga att tillhandahålla information både till professionella användare och konsumenter. Att ersätta SVHC-ämnen innan de hamnar på Tillståndsförteckningen kommer minska den arbetsbelastning som krävs för administrationen av hanteringen av kemikalien och bidra till den cirkulära ekonomin.

Effektiv återanvändning av material minskar också användningen av råmaterial och koldioxidutsläpp, vilket gör verksamheten mer hållbar. En hållbar och transparent verksamhet ger bra förutsättningar för att få ett bra rykte och attrahera och engagera anställda.

 

Minska farligt avfall

Att ersätta farliga kemikalier med mindre farliga kemikalier, oavsett orsak minskar också mängden farligt avfall. Detta minskar i sin tur avfallshanteringen och behovet av riskhanteringsåtgärder vid hantering, lagring och transport av kemiskt avfall och driften hos avfallsmottagaren.

 

Minska kostnaderna och förbättra kontinuiteten

Alla nämnda fördelar minskar också företagets kostnader och förbättrar företagens lönsamhet och kontinuitet. Genom att använda mindre farliga kemikalier minskar behovet av riskhanteringsåtgärder, administration i samband med kemikalierna och minskar kostnaderna för olyckor och avfall. Kostnaderna för samhället och behovet av att förbereda sig för olyckor minskar också.

 

Hur ska man ta nästa steg för att ersätta miljöskadliga ämnen?

 

Ha koll på dina kemikalier

För att fatta kvalitativa och bra beslut kring substitution måste du ha en förståelse för de kemikalier du använder. För att få en bra insikt kan du ha en digital kemikalieförteckning som tillhandahåller säkerhetsdatablad och annan information som gör att du enkelt får en bra översikt.

Eftersom säkerhetsdatabladen i allmänhet inte innehåller information om till exempel kemikaliens klimatavtryck eller produktionshållbarhet kan du efterfråga denna information från din leverantör.

 

Följ lagstiftningen och bestäm vilka kemikalier som ska ersättas

Utöver märkningen av kemikalierna är det viktigt att känna till vad lagstiftningen säger. Du måste veta vilka förordningar som ålägger din verksamhet skyldigheter och vad du kan göra och tillämpa dem på frivillig basis. På grund av komplexiteten i lagstiftningen underlättar du ditt arbete om du har en bra digital kemikalieförteckning med funktioner där du kan se vilka kemikalier och ämnen som omfattas av olika typer av lagstiftningar och tillståndslistor. På sätt kan du enklare följa lagstiftningen.

EU:s CLP-förordning (EC 1272/2008) omfattar klassificering, märkning och förpackning av kemikalier och tillhandahåller kriterier för klassificering av kemikalier som farliga för vattenmiljön och ozonskiktet. Dessutom innehåller REACH-förordningen kriterier för identifiering av miljöfarliga ämnen som är persistenta, bioackumulerande och giftiga (PBT- och vPvB-ämnen).

Även om du har en bra översikt av klassificeringar och SVHC-ämnen är en bra utgångspunkt för att identifiera ämnen som är farliga för miljön räcker de inte för att kontrollera alla miljöfaror. Till exempel klassificeras många fosforföreningar inte som farliga för miljön men kan övergödning uppstå i vatten. Användningen av fosfater och andra fosforföreningar i kemikalier regleras till exempel genom EU:s tvätt- och rengöringsmedelsförordning, även kallad detergentförordningen, (EC 648/2004) genom att begränsa deras koncentration i tvätt- och diskmedel.

VOC står för Volatile Organic Compounds, flyktiga organiska föreningar. En organisk förening som har en kokpunkt som är 250 ̊C eller lägre vid normalt tryck är en flyktig organisk förening. Flyktiga organiska föreningar bidrar till att bilda marknära ozon som är skadligt för växter och djur.

På liknande sätt bidrar flyktiga organiska föreningar (så kallade VOC) till att bilda marknära ozon som är skadligt för växter och djur. Några exempel på VOC-ämnen är kolväten och alkoholer.

Förutom lagstiftning kan det vara användbart att hålla koll på andra listor som underlättar subsutitution som t.ex. SIN-listan (Substitute It Now) från svenska ChemSec. På listan finns redan över 900 kemikalier som är skadliga för hälsa och miljö och rekommenderas att undvikas.

 

Samarbeta med leverantörer och miljöexperter

Kunskapen hos leverantörer är till stor hjälp under substitutionsprocessen när man letar efter alternativa kemikalier med de bästa egenskaperna. Du bör också kommunicera med dina leverantörer om ditt pågående mål att ersätta miljöfarliga kemikalier med mindre skadliga och om ditt intresse för nya, mer hållbara lösningar.

Om ditt företag inte har intern miljö- och klimatkompetens kan det vara användbart att använda externa experter, till exempel för att bedöma miljö- och klimatpåverkan av din verksamhet.

 

Substituera

Att ersätta kemikalier som är skadliga för miljön är värda att implementera lika systematiskt som substitution av kemikalier som är skadliga för hälsan. Läs vår guide om hur du skapar en substitutionsprocess och börja minska miljöpåverkan från ditt företag.

EcoOnline Chemical Manager är ett verktyg för att få koll på kemikalierna i verksamheten, du får alla säkerhetsdatablad samlade på ett ställe och kan se om ni har kemikalier på olika lagstiftningslistor eller SIN-listan. Du kan också göra riskbedömningar och ta ut rapporter. Vill du veta mer? Kontakta oss.  att hantera kemikalier och utveckla efterlevnad.

Med Chemical Manager innehåller ditt företags kemiska register alltid de senaste säkerhetsdatabladen. Du kan också utföra och förbereda lagstiftningssökningar, företagsspecifika restriktionslistor, rapporter, riskbedömningar och ersättningsöverväganden, bland andra. Vill du höra mer? Kontakta oss!

 

Mer om Chemical Manager

 

 

Publicerat
14. April 2020