7 viktiga punkter

7 viktiga punkter i säkerhetsdatabladet

EcoOnline Blogg

Ett säkerhetsdatablad är ett lagstadgat dokument som ska innehålla information om egenskaper och rekommenderad skyddsutrustning vid användning av en kemikalie. Säkerhetsdatabladet ska ge de som arbetar med, eller i närheten av kemikalier, information så att de kan skydda sig mot hälsoskador.säkerhetsdatablad

Ett säkerhetsdatablad ska ha 16 avsnitt. Det tar lång tid att bläddra igenom alla dessa avsnitt för att hitta den information du söker. Lyckligtvis finner du den viktigaste informationen i 7 punkter. 

 

1. AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER
Den viktigaste punkten! Ger en överblick över fysiska och hälsofarliga egenskaper förknippat med användning.

2. AVSNITT 3: SAMMASÄTTNING
Innehåller upplysningar om ingående ämnen och ingredienser.

3. AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
Ger dig instruktioner om vad du ska göra om det uppstår en farlig situation.

4. AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING
Här blir du informerad om vilka speciella krav som ställs för att undvika olyckor och villkor för lagring. 

5. AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING
Detta är också punkten för personligt skydd och informerar om vilken skyddsutrustning som krävs. 

6. AVSNITT 1 1 : TOXIKOLOGISK INFORMATION
En detaljerad beskrivning på hur du kan bli påverkad vid exponering. 

7. AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
Ger information om produkten omfattas av några särskilda EU-regler eller någon nationell lagstiftning.

Ladda ner guiden härmockup - 8 viktiga punkter i säkerhetsdatabladet

Publicerat
11. October 2019