5 risker när du inte arbetar med substitution

5 risker du står inför när du inte jobbar med substitution

EcoOnline Blogg

Det finns många skäl att ersätta farliga kemikalier med mindre farliga på din arbetsplats. Vilka är effekterna om man väljer att inte jobba med substitution? Vi kommer att ge dig svaret på den här frågan samt några framgångshistorier från länder och företag som har valt mindre farliga kemikalier för sina produkter.

Arbetsplatser över hela Europa

Farliga ämnen finns på nästan alla arbetsplatser i Europa. Vissa är farligare än andra och många av dem kan ersättas med mindre farliga ämnen och blandningar. Vissa ämnen är nu förbjudna att använda eller under strikt kontroll, till exempel asbest och polyklorerade bifenyler (PCB). Andra ämnen kan vara skadliga och du måste se till att de hanteras korrekt.

Om du inte ersätter farliga kemikalier och ämnen med mindre skadliga, står du och ditt företag inför dessa 5 risker:

  1. Exponera dina anställda för onödiga risker
  2. Utmaningar med att möte nya risker
  3. Skada miljön
  4. Bli en mindre attraktiv arbetsgivare
  5. Få ett sämre utgångläge jämfört med konkurrenter

 

GUIDE: Så ersätter du kemikalier  

 

1. Exponera dina anställda för onödiga risker

Det finns många hälsoproblem som kan orsakas av kemikalier, från mild ögonirritation till cancer och fosterskador. Ibland kan effekterna vara akuta medan andra kemikalier och ämnen har en kumulativ effekt och det kan ta 30 år innan du blir sjuk.

Under 2015 rapporterade 17% av arbetarna i EU att de utsatts för kemiska produkter eller ämnen under minst en fjärdedel av sin arbetstid och 15% rapporterar att de andats in rök, pulver eller damm på arbetet.

 

2. Utmaningar med att möte nya risker

Världen förändras alltid. Ny teknik och lagstiftning är två förändringar som kan påverka användningen av kemikalier på din arbetsplats.

Nya kemikalier skapas varje dag. Under de senaste 50 åren har kemikalieproduktionen ökat från 7 miljoner ton till 400 miljoner ton. Vi vet inte allt om dessa kemikalier och därför skapade ECHA den största databasen för kemikalier i världen, som innehåller information om 140 000 kemikalier och 22 667 unika ämnen.

Vissa av dessa är ämnen som är ”substances of very high concern” (SVHC) och du kan hitta dem på kandidatförteckningen för att eventuellt inkluderas i Tillståndsförteckningen. När de är på Tillståndsförteckningen måste man ansöka om tillstånd för att fortsätta använda ämnet. Den 16 januari 2020 lade ECHA till fyra nya ämnen till Kandidatförteckningen.

Om du inte ersätter kemikalier som innehåller ämnen som SVHC, riskerar du att behöva ansöka om tillstånd att använda kemikalien. Detta är både dyrt och tidskrävande. Dina anställda och miljön kommer också kontinuerligt att utsättas för farliga kemikalier.

Det är också att föredra att vara beredd när annan lagstiftning skärps. Som ett exempel, för att byta till bensin eller elbilar innan dieselbilar är förbjudna, så du behöver inte köpa två bilar på kort tid.

 

3. Skada miljön

Många farliga ämnen finns i låga koncentrationer i växter, djur och människor. När ämnen skapas eller utvinns av människor bör de inte hota människors hälsa eller biologisk mångfald. Ämnen och kemikalier används runt omkring oss i både kosmetika, babyflaskor och datorer. Under tillverkning och användning av produkterna släpps kemikalier ut i miljön. Farliga konstgjorda kemikalier har redan förorenat miljö och djurliv. Det är känt att fåglar, isbjörnar, grodor och alligatorer är drabbade.

 

4. Bli en mindre attraktiv arbetsgivare

Om du väljer att inte ersätta kemikalier på din arbetsplats riskerar du att bli en mindre attraktiv arbetsgivare. Anställda bryr sig om företaget de arbetar för om de vet att arbetsgivaren bryr sig om dem. Genom att skapa bra förutsättningar för att de anställda ska må bra förbättras ofta samarbeten, det blir ökad produktivitet och risken för sjukfrånvaro och arbetsolyckor.

Arbetsrelaterade hälsoproblem resulterar i en ekonomisk förlust på 4–6% av BNP för de flesta länder. De grundläggande sjukvårdstjänsterna för att förhindra arbetssjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar kostar i genomsnitt mellan 190-640 SEK per arbetare.

Undersökningen Global Talent Trends 2018 identifierade att en av två anställda skulle vilja se ett större fokus på välbefinnande på deras arbetsplats.  

 

5. Få ett sämre utgångläge jämfört med konkurrenter 

När andra företag ersätter mindre skadliga ämnen och kemikalier kan de till exempel marknadsföra den nya produkten som ”BPA-fri”, vilket ger dem en konkurrensfördel om ditt företag väljer att inte ersätta.

Det finns en tillväxt av hållbara tjänster och produkter. Enligt en undersökning av Accenture sa mer än 80% av undersökningsdeltagarna att de tyckte att det var "viktigt eller extremt viktigt" för företag att designa miljömedvetna produkter.

 

Framgångshistorier från länder och företag som arbetar med substitution

 

BPA-fria produkter i Frankrike

Bisfenol A (BPA) är en industrikemikalie som har använts sedan 1960-talet. Det mesta används för tillverkning av plast men en del används i termiskt papper, till exempel papperskvitton. Det används också i flaskor för drycker och sportutrustning. BPA klassificeras i EU som ett ämne som har toxiska effekter på vår förmåga att reproducera.

2014 föreslog Frankrike att begränsa BPA i termiskt papper. De skapade också en webbplats där de gjorde det lättare för företag att hitta säkrare alternativ.

Dr Aurélien Gouzy från INERIS, det franska nationella kompetenscentret för industriell säkerhet och miljöskydd förklarar:

”Vi har varit mycket aktiva mot BPA i Frankrike sedan 2012 då vår regering publicerade en nationell strategi för hormonella sjukdomar. I enlighet med strategin efterfrågade miljöministern år 2014 stora distributörer och banker att göra ett frivilligt åtagande att använda bisfenolfritt termiskt papper. INERIS ombads att hjälpa till med att utveckla "BPA-fri märkning” som kunde utfärdas till alla företag med en BPA-fri policy."

 

COOP i Danmark

COOP har arbetat hårt för att förbjuda all förpackning som innehåller fluorerade ämnen. Mycket fluorerade ämnen används eftersom de kan bilda släta ytor och avvisa vatten, fett och smuts. Många av dessa är bioackumulerande, vilket innebär att de ackumuleras i levande organismer.

"Konsumenter i Danmark är välutbildade om livsmedels- och produktsäkerhet. Det innebär en stark efterfrågan på säkrare och renare produkter från återförsäljare", säger Malene Teller, head of sustainability and social compliance på COOP i Danmark.

 

Kom ihåg

  • Exponering för farliga ämnen är ett stort säkerhets- och hälsoproblem. Se till att du är medveten om vad lagstiftningen kring arbetsmiljö säger i EU och i Sverige.
  • Få kontroll över dina kemikalier och riskerna med en digital kemikalieförteckning där du kan hantera kemikaliedokumentation och lagstiftningslistor
  • Du kan sänka och eliminera risker genom att ersätta farliga kemikalier
  • Ladda ner en steg för steg-guide för att börja med din första substitution här
  • Lär dig mer om EcoOnlines digitala kemikalieförteckning här

 

GUIDE: Så ersätter du kemikalier  

 

Publicerat
19. March 2020